Vedtekter

§ 1 Formål

”Avfallsforum Møre og Romsdal” skal være et forum for utveksling av informasjon og ideer om reduksjon, sortering, gjenvinning og sluttbehandling av avfall. 

Forumet skal arbeide aktivt for å øke kompetansen til medlemmene om aktuelle krav og retningslinjer, informere om faglig utvikling knyttet til avfallsbehandling, og etter behov samordne planer, utredninger og tiltak.


Forumet skal arrangere medlemsmøter der medlemmene innen rammen av forumets formål blir presentert for og drøfter saker av faglig karakter.

Forumet skal også arrangere møter, seminarer, studiereiser og lignende der flere blir invitert til å delta, også utenfor rammen av forumets formål, og i samsvar med medlemmenes interesser.

 

§ 2 Medlemskap

Følgende organisasjoner og firma kan være medlemmer i forumet:

 • Kommuner
 • Interkommunale renovasjonsselskaper
 • Statsforvalteren i Møre og Romsdal
 • Bedrifter, forskningsinstitusjoner og organisasjoner som arbeider i tilknytning til avfallssektoren.

Medlemskap er bindende inntil det sies opp skriftlig med 3 mnd. varsel.


§ 3 Kontingent og økonomi

Driften av forumet finansieres ved medlemskontingent og evt. tilskudd og andre inntekter. Kontingentsatsene fastlegges av årsmøtet, og skal i hovedsak dekke utgifter til drift av forumets organer.

Kostnader for deltakelse i forumets møter og aktiviteter dekkes av det enkelte medlem.


§ 4 Medlemsmøter

I ordinære medlemsmøter blir alle medlemmer invitert til å møte.

Hvert medlem har en stemme pr. medlemsandel i saker som legges frem til avgjørelse i medlemsmøter.

Interkommunale renovasjonsselskaper har i tillegg det antall stemmer som følger av medlemsandelen til de kommunene de representerer, men avgir retten til å stemme på vegne av sin kommune når disse selv møter i møtene.

Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 

Det skal avholdes minst to medlemsmøter i året. Årsmøte med årsmøtesaker kan inngå som en del i ett av disse.


§ 5 Årsmøte

Forumet skal holde årsmøte innen utgangen av april hvert år. I årsmøtet skal følgende saker behandles:

 • Valg av leder og nestleder for forumet og styret (velges hvert år).

 • Valg av medlemmer til styret (for to år) og varamedlemmer (for to år).

 • Godkjenning av regnskap og årsmelding.

 • Godkjenning av budsjett, kontingentsatser og refusjon for styretjenester.

 • Arbeidsprogram for det kommende året.

 • Evt. vedtektsendringer.

 • Valg av revisor.

 • Valg av valgkomité på tre medlemmer.

 • Valg av to representanter til å undertegne protokollen.

 • Andre innkomne saker.

Forumets leder er fast medlem og leder av styret.

Stemmeberettigede skal registreres før årsmøtet starter. Med unntak av vedtektsendringer og vedtak om å oppløse forumet, fattes vedtak med simpelt flertall. Hvis noen av de stemmeberettigede krever det, skal avstemming holdes skriftlig.

Varsel om årsmøte sendes ut minst 6 uker før årsmøtet, og innkalling med saksliste og dokumenter sendes medlemmene innen to uker før årsmøtet.

 

§ 6 Ekstraordinært årsmøte

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte med minimum 14 dagers varsel når styret eller min 1/3-del av medlemmene krever det. I sistnevnte tilfelle legges det krav om ekstraordinært årsmøte fram skriftlig for styret.


§ 7 Styre

Årsmøtet velger styre, styrets leder og nestleder, og vararepresentanter til styret. De som velges inn i styret må være ansatt hos et medlem av forumet. Styrets leder og nestleder må være medlem av styret.

Styret består av 9 medlemmer. For de øvrige styremedlemmene skal det være til sammen 2 vararepresentanter.

Styret skal bestå av representanter fra både offentlig og privat virksomhet, og ha et balansert forhold mellom kvinner og menn.

Styret er beslutningsdyktig når minst 6 medlemmer er til stede.

Styrets oppgave blir i hovedtrekk fastlagt gjennom arbeidsprogram som
vedtas av årsmøtet, men styret kan innenfor rammen av vedtekter og fastlagt budsjett også selv ta opp oppgaver som det er naturlig at forumet engasjerer seg i.

Styret godkjenner opptak av nye medlemmer.

Styret forbereder og kaller inn til medlemsmøter.

Det er styret som har beslutningsmyndighet når det gjelder avtaleinngåelse av sekretariat- og regnskapstjenester.

Styret avholder møter etter behov. Det skal føres protokoll fra møtene.

Årsmøtet fastsetter refusjon til virksomheter som er representert i styret. Diett og reise dekkes etter statens satser.

 

§ 8 Sekretariatet

Sekretariatet skal ivareta forumets daglige virksomhet.  Sekretariatets timeforbruk tilpasses forumets behov og økonomi. Det opprettes skriftlig avtale for en periode på minimum 2 år og med et halvt års gjensidig oppsigelsestid om honorar og tilsettingsforhold m.v.

 

Sekretariatet skal bl.a.:

- Sørge for den daglige driften av forumet, og fungere somreferent ved medlems- og styremøter.

- I samarbeid med styret utarbeide og gjennomføre arbeidsprogram

- Være kontaktpunkt for og formidler av informasjon til medlemmer og de utvalg som nedsettes i regi av forumet.

 

§ 9 Valgkomité

Valgkomitéen består av tre personer, som velges for tre år av gangen.

Komitéen skal bestå av representanter fra både offentlig og privat virksomhet, og ha et balansert forhold mellom kvinner og menn.

Komitéen skal gi innstilling til årsmøtet om valg av medlemmer til styret og andre tillitsverv i forumet i henhold til instruks for valgkomitéen. Instruksen fastsettes av årsmøtet.

 

§ 10 Revisjon

Årsmøtet står fritt til å velge hvem som skal utføre revisjon for regnskapsåret, under forutsetning av at den man velger innehar dokumentert formell revisjons- eller regnskapskompetanse.

Oppgaven er å gå gjennom forumets årsregnskap, og å avgi revisjonsrapport til årsmøtet.

 

§ 11 Annonsering

Avfallsforum Møre og Romsdal er et forum for utveksling av informasjon og ideer om reduksjon, sortering, gjenvinning og sluttbehandling av avfall. Forumet arbeider aktivt for å øke kompetansen til medlemmene om aktuelle krav og retningslinjer, samt informere om faglig utvikling knyttet til avfallsbehandling. Basert på sammensetningen i forumet av både private, statlige og kommunale aktører, ligger det ikke i mandatet til AMR å aktivt markedsføre seg og sitt virke gjennom betalt annonsering hos de ulike aktører. Det er ikke en del av AMR sin markedsstrategi å ha betalt annonsering hos eksterne aktører. Dersom dette av særskilte grunner, eksempelvis rekruttering og medlemsverving, anses som relevant, skal det tas opp til vurdering i styret.

 

§ 12 Endring av vedtektene og oppløsning av forumet

Endring av vedtektene og oppløsning av forumet kan bare vedtas av årsmøtet ved skriftlig avstemming, og når minst 2/3 av foreningens tilstedeværende stemmer avgis for forslaget. Forslag om vedtektsendring eller oppløsning av forumet skal fremsettes for styret minst 1 måned innen årsmøtet. Ved oppløsning av forumet avgjør årsmøtet hvordan forumets aktiva skal disponeres innenfor gjeldende regelverk.

 

AA/05.09.1996

Rev. 08.10.96
Rev. Vedtatt av årsmøtet 21.03.01
Rev. Vedtatt av årsmøtet 04.03.03
Rev. Vedtatt av årsmøtet 13.03.06
Rev. Vedtatt av årsmøtet 25.03.09
Rev. Vedtatt av årsmøtet 19.03.13
Rev. Vedtatt av årsmøtet 15.03.16
Rev. Vedtatt av årsmøtet 15.04.21
Rev. Vedtatt av årsmøtet 13.04.23
Rev. Vedtatt av årsmøtet 17.04.24