Årsmøte

Ekstraordinær generalforsamling med minikonferanse 04.11.20

Presentasjoner og protokoll

er publisert.

 

Link til signert protokoll

 

Øystein Solevåg, daglig leder ÅRIM IKS, "Krisehåndtering og smittevern i ÅRIM", link til foredrag

 

Anne Melbø, klimakoordinator Fylkesmannens miljøavdeling, "Klimasnu", link til foredrag

 

Gunnhild Austvoll, senioringeniør Fylkesmannens miljøavdeling, "Fylkesmannens betraktninger", link til foredrag

 

 

 

Ekstraordinær generalforsamling med minikonferanse avholdes digitalt via Teams.

Programmet starter kl. 12.30 - presis!

Se program

 

Det vil fra kl. 14.05 gis en orientering om planer for ny medlemsavgift fra 2021.

 

Fullstendig tekst for innkalling til ekstraordinær generalforsamling finner du ved å klikke her 

 

Fullmaktsskjema for å avgi stemme finner du her

 

Påmelding på epost til post@avfallsforum.mr.no eller i formular nederst i denne saken. Deltakelse hele dagen er gratis!

 

Saker til behandling

Sak 1: Konstituering av dagens møte

-          Godkjenning av innkalling

-          Godkjenning av dagsorden

-          Valg av møteleder

-          Valg av sekretær

-          Valg av to representanter til å undertegne protokollen

-          Valg av stemmetellere

 

Sak 2: Endring av §10 i vedtektene -  revisor

 

Bakgrunn:

Bruken av revisor er nedfelt i Avfallsforum Møre og Romsdal sine vedtekter slik:

§ 10     Revisjon

Revisjon utføres av kommunerevisjon og / eller registrert revisor.

Revisor skal gå gjennom forumets årsregnskap og avgi revisjonsrapport til årsmøtet.

 

I forbindelse med budsjettering har styret i styremøter hhv. 28. mai og 24. juni 2020 hatt en vurdering rundt behovet for revisor.  Avfallsforum Møre og Romsdal har som registrert lag/forening ikke regnskapsplikt med avlegging av regnskap og noter. Det følger da at man heller ikke har revisjonsplikt. Forumet kan derfor velge om man ønsker en kommunerevisor, statsautorisert revisor eller en antatt kyndig.

 

Forslag til vedtak:

 

§10 Revisjon endres til følgende:

«Styret står fritt til å velge hvem som skal utføre revisjon, under forutsetning av at den man velger er kyndig til oppgaven.

Oppgaven er å gå gjennom forumets årsregnskap, og å avgi revisjonsrapport til årsmøtet.»